Бексултан Жакиев: Улуу үркүндө

Улуу үркүндө Катышуучулар: Миңжашар Калыйча – аялы. Макечал Мусажы – болуш. Кызылчок Кебек – дудук, Мусажынын тууганы. Арык киши Шишик адам Нес болгон аял Уюн уурдаткан кемпир. Эстебес – Мусажынын кошоматчысы. Качкындар 1916-жылы падыша өкмөтүнө каршы көтөрүлүшкө чыккан кыргыздар катуу талкаланып, Кытайга качкан. *** Караңгы түн. Билинер-билинбес бүлбүлдөп жанган от ыраактан жакындап келаткансыйт. Бул Нес болгон аялдын колундагы чырак. Аялдын карааны дарга асылган өлүктөрдү аралап, балдарын издеп жүрдү. Кара кийген сымбаттуу бул бечара күйгөн чыракты күндүз деле колунан түшүрбөй, балдарын таап алчудай жүрө берет темселеп. Н е с  б о толугу менен…..