Нариман Сулайманов: Кичинекей жалбырак

Кичинекей жалбырак (Азербайжан) Кичинекей жашыл жалбырак жазгы бүчүрүн жарып чыкты. Ал шакта туруп, ааламга көз жүгүрттү. Эми гана уйкудан көз ачкан кыпкызыл күн кичинекей жалбыракка жагымдуу тиктеди жана анын үстүнө алтын түстүү нур таратты. –Сен кимсиң? – деп кызыксынып сурады кичинекей жалбырак. –Мен Күнмүн, – өзүн тааныштырды ал. –Менде жашоо, бүтүн ааламдын жылуулугу камтылган. Мени бардыгы күтөт. Баары мени өзүнүн жакшы, жакын досу деп билет. Кичинекей жалбырак жаркын жана нурдуу күнгө назар таштап, кубануу менен мындай деди: –Сонун! Демек, мен эч качан үшүбөйт экенмин да? Күн барган сайын бийиктикке көтөрүлөт, толугу менен…..

Тенти Адышева: Ушул жыргал, жаркыраган күн бүтүп, Боз топурак кучагына барармын

Дайыма уктум Таалайдын таттуусунан татып ичип, Турмуштун ачуусунан кана жуттум. Тагдырдын татаал жолун тамтаң басып, Эчен жол аскасынан алыс учтум. Өмүрдүн өжөрлөнгөн күрөшүндө Көп жеңилип, аз гана уттум. Бирок да жашоо нурун күндө көрүп, Жагымдуу музыкасын дайыма уктум.   Тагдыр мени эркелетпеди Тагдыр мени эркем деди, Алчаңдатып эркелетпеди. Каарына алган канча күндөр Эч бир эстен кетпеди.   Рас, тагдыр эркем деди, Эмнеликтен эркелетпеди? Ката кетсе, кырсык басса Эч бир качан кечпеди.   Тагдыр айтат, – эркем дедим Бирок сени эркелетпедим. Билсең сага таалай бердим Баркын билсин жашоонун деп, Бала кезден толугу менен…..

Малик Отарбаев: Үзүлгөн жалбырак

Үзүлгөн жалбырак (аңгеме) Күзгү жел дуулдап, тал бутактарындагы акыркы жалбырактарды учуруп алып кетип жатты. Жабагы булуттар жапырт жортуп, удургуп көчүп барат. Калың токой үңкүлдөп ыйлап жаткандай кулакка бир муңдуу, муңканган обон үзүлүп-үзүлүп жетет. Тоонун эңишиндеги азоо өзөн буркулдап, нугуна сыйбай ачууланып агат. Көркөм табият кечээги жаз мезгилин эңсеп, көздү ачып-жумганча зымырап өтө чыккан көңүлдүү мезгилдин өтө кыскалыгына наалыйт. Кара шамал үзгөн ар бир жалбырак ажал тырмагына илинген бир өмүр тариздүү. Бул жер – бейит  эле. Балким, ошондон болсо керек, өмүр менен өлүм, бул дүйнө менен чын дүйнө чектешип, үнсүз сүйлөшүп толугу менен…..