Ырысбай Абдыраимов: Тамсилдер

Тайган Тайган ар дайым сыртта жүрөт. Байлыгы ашып-ташканы менен туулган жерине, бирок, үлүш бербейт. Анткени менен эл-жер башкарууну Күндүр-түндүр эңсейт. Самаганы – ал өскөн талаада тынчтык болбой, тоз-тополоң басылбаса… Каршылары шаштысын алып, Аюуну тактан кулатса… Тайган анын ордун ээлеп алса… Кайсы бир кезде Аюу аны бооруна тарткан. Орун басарлыкты берип, кийин өз ордуна таптаган. Бирок Тайган, ал кызматка ичи чыкпаган. Тактыны алууну көздөп, Айыкпады, ич буроосунан. Сыртта жүрсө деле Аюунун ордун аңдыганы аңдыган. Менчик-кемтик башталганда Май токочтуу жерлерди Бүтүндөй ээлеп алган. Базарларынан чуурулуп, Кирешеси агып турган. Бирок, тактыны аңтарууну ойлоп, толугу менен…..

Ырысбай Абдыраимов: Казына

Казына (аңгеме) Эрмек ишке жалакай болуп өстү. Анткени, ал чоңойгуча ата-энеси ашып-ташыган мүлк, байлыкты камдап койгон болчу: короо-короо кою, бодо – бодо малы эсепсиз, үйүр-үйүр жылкысы сан жеткис, каз катар, көк тиреген там-ташы белен асман бою. Ал байлыгына магдырап, үй курбады, эңкейип чөп орбоду. Жадесе арык казып, суу чыгарып, бак-дарак тигип койбоду. Келечекти ойлонбоду. Атасы оо дүйнө салды. Энеси Акылай байбиченин бала-чака, бир туугандары, кайын журту жанында калды. Атасынын ашы берилип бүткөндөн кийин Эрмектин көрөр көз туугандары: “Биздин да энчибиз бар. Бүтүн байлыкты калыс бөлөлү. Атадан ашкан мурасты чогуубуз менен толугу менен…..

Ырысбай Абдыраимов: Жугуштуу дарт

Жугуштуу дарт (аңгеме) Терезе-каалгасы күн чыгышты караган дарылоо мекемесинин маңдайына жеткиче орто бойлуу, кызыл жүздүү киши кыңк эткен жок. Ал өзүнөн мурда ыргып түшүп, машинанын алдыңкы каалгасын ачып, жан-жагынан сүйөгөн катчысына алдан тайгандай бой таштады. Күн кызып, теребел үп тартып, ыраңындай кара күрмөгө чүмкөнүп, эт-бетинен тер куюлуп атса да, ооз-мурунун жүндүү моюн орогучу менен кымтыланып алган. Кеңсесине баратканда алдынан чыккандарга салам айтуу, же алардын саламына кур дегенде баш ийкеп да койбой, урушкан душманынан бетер сүзө качырып өткөндөгүдөй түр менен ооруканага баш бакса, ойлогон оюнун мүдөөсүнөн чыкпай калаарын сезип, карп-курп учураган толугу менен…..

Ырысбай Абдыраимов: Мурас

Мурас (аңгеме) Тээ төмөнтөн калдайган кара булут жылып келатты. Күн бүркөк, айлана түнөрүңкү. Адегенде дыбырай баштаган жамгыр бара-бара катуулап, шатырата жаап, бир саамдан соң, өктөөсү бар немедей жерди сабап кирди. Эки кабаттуу үйдүн бир бөлмөсүндө бешик терметип олтурган Жанымбү сырттагы шоокумга кулак түрдү. Көз алдына нөшөрлүү жаанга туш болуп, үшүп турган ай чырайлуу келини Динаранын элеси тартылды. Анын аба ырайы менен иши жок, жумушка эртең менен үлбүрөгөн жука көйнөкчөн кеткенин эстеп, ичинен көй-көй тартты. Алар эски үйдө турат. Кемпирдин уулу жаңы үй курганга акча таап келүү үчүн чет өлкөгө иштегени толугу менен…..

Жазуучу Ырысбай Абдыраимовдун адабий китеби жарык көрдү

Жазуучу Ырысбай Абдыраимовдун адабий китеби жарык көрдү КРнын Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Ырысбай Абдыраимовдун кезектеги адабий-көркөм китеби “Түбөлүктүү чеп” деп аталат. Китепке автордун соңку жылдары жазылып бүткөн жыйырмадан ашык жаңы аңгемелери менен жомоктору киргизилген. Жыйнак өспүрүмдөр жана жаштар үчүн арналганы менен анда ар бир курактагы окурмандарды терең ойлондуруучу тагдырлар менен кездештирип, ата-эненин, Ата-Мекендин кадырына жетүүгө, илим-билимдүүлүккө, тунук, балалык баёо сезимдерге жарака салбоого, арамдык, акмактык жүрүм-турумдар менен дегеле келише албаган адалдык менен актык, тазалыкка үндөйт. Автордун бул китеби Жалал-Абад шаарындагы жеке менчик басмаканадан басылып чыкты. Буга дейре “Бала кумары”, “Өмүр кымбат” толугу менен…..