Таштанбек Чакиев: Мен турмушту минип алдым алкынтып, Турмуш бүгүн мени менен убара

Мекен, сенин тузуң таттуу Мекен, сенин тузуң таттуу, Уулдарың азамат! Төрүң кенен, бийик ашууң, Куш канаты талыгат.   Тили жүйрүк, көзү өткүр, Кол сунганы келечек. Элиң сонун – пейли кенен, Ыр-күүсү бар керемет.   Кызыл байрак кырка тарап, Кызы наздуу Мекеним. Алмустактан аяр тутуп, Аздектеген медерим.   Жылга-жыбыт, кокту-колот, Ар бир ташың баа жеткис. Сен экөөбүз киндик туташ, Жаралгандан эгизбиз!   Ала-Тоодой заңкайышкан, Карылары – кеменгер. Кагылайын Ата Мекен, Эсен-аман боло көр!   ***** Мүнөзү бар өзгөрүшчүл элиңдин, Дагы канча өзгөрүү бар ким билет!? Уулдарың кашкөй баатыр, эзелтен Каршылашы кара толугу менен…..