Сооронбай Жусуев: Кокусунан өлбөй калган денемде, Немец аткан эки огунун тагы бар

Жеңиш жөнүндө ой Согуштук чоң кезинде мекенибиз, Кыргыздар жоокер калктан экенибиз. Көмүнүп, Европанын ар жеринде, Окко учуп, жатып калды неченибиз.   Ар күндүн узактыгы доор болду, Ар бир күн кандуу болду, оор болду. Жоолаштык кычыратып азуубузду, Жоо менен бөрү көздүү, жоон колдуу.   Согуштук түн ичинде, таң атарда, Согуштук кыш чилдеде, саратанда. Жергеге жетсек дедик кут сыяктуу, Жеңишти салып ыйык алаканга.   Согуштун жазын көрдүк, күзүн көрдүк, Кыйраткыч, талкалагыч күчүн көрдүк. Жексур жоо мерт болгондо бели сынып, Жеңиштин ырайымдуу жүзүн көрдүк.   Сазайын мыкаачынын анык бердик, Жергеге жайнап келдик, жанып толугу менен…..